Căn cứ kế hoạch số 191/KH-PGDĐT,ngày 06 tháng 5 năm 2022 về tuyển sinh các lớp mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2022-2023 đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Đồng Hỷ của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đồng Hỷ;

Căn cứ kế hoạch số 19/KH-THCSVH, ngày 08/3/2022 về Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2022-2023 của trường THCS Vân Hán;

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và nhà trường.

Trường THCS Vân Hán  xây dựng  kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022 - 2023