HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS VÂN HÁN

Căn cứ Nghịđịnh số 163/2016/NĐ-CP ngày21/12/2016 của Chính phủ về việc quy địnhchi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 7368/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND huyện Đồng Hỷ về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Đồng Hỷ năm 2018;

Xét đề nghị của bộ phận Tài vụ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 như sau:

Tổng dự toán giao kinh phí:                3.501.000.000đ

Trong đó:

Chi lương, phụ cấp lương và

cáckhoản đóng góp:                            3.220.000.000đ

Chi hoạt động khác:                                         281.000.000đ

Số tiền bằng chữ:  Ba tỉ năm trăm linh một triệu đồng.

Điều 2.Quyếtđịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THCS Vân Hán và các ông(bà) có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.