TKB THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/01/2017

Trường THCS Vân Hán
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II- Thực hiện từ ngày 02 tháng 01 năm 2017
Thứ Tiết 6A 6B 6C 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 9A 9B 9C Người nghỉ
2 1 C.cờ Ái C.cờ Ninh C.cờ Hòa.A C.cờ Hòa.B C.cờ Tuyết C.cờ C.cờ Phương C.cờ Hoan C.cờ Đông C.cờ Hương C.cờ Thanh.A C.cờ Hà.B C.cờ Loan Lan trực
2 Văn Ái Sinh HàA Văn Hòa.A MT Châm Toán Tuyết Sinh Long Văn Phương Văn Hoan Toán Đông Toán Hiệp Toán Thanh.A CN Chung Toán Loan
3 Sinh Anh Hân TD Anh Dũng Văn Thanh.B Toán HòaB Toán Tuyết Nhạc Thạch CN Chung Văn Hương Văn Hà.B Toán Loan Hóa Hà.A
4 CN Chung Toán Ninh Anh Hân Toán Hòa.B Văn Thanh.B Anh Dũng Địa Toán Đông TD Hóa Hà.A TC1 ThảoA V.Lý Hưng.B Văn Hương
5 Địa Hạnh Anh Hân GDCD Hoan Sinh Sử Hà B V.Lý Hưng.B
3 1 Địa Long Tin Hiệp Địa Hạnh Sử Thanh.B Toán Tuyết Văn Phương TD Văn Hoan Toán Đông MT Châm CN Chung Văn Hà.B Anh Dũng Ái, Loan, Hà A,
Ninh, Hòa A, Thạch
2 Sinh Anh Hân Tin Hoài Toán Hòa.B Sử Thanh.B Văn Phương Anh Dũng Văn Hoan Sinh Long Địa Hạnh TD Hưng.A Văn Hà.B Sử Lan
3 Anh Hân MT Châm CN Đông Tin ThảoA CN Hưng.B Sinh Long Toán Tuyết ThanhA GDCD Hoan TD Sử Lan TD Hưng.A CN Chung
4 TD Địa Long Tuyết CN HòaB TD Hưng.A Tin ThảoA CN Chung Anh Hân ThanhA Anh Dũng HưngB Sinh Địa Hạnh
5 Anh Dũng Địa Hưng.B GDCD HưngA TC 1 ThảoA Anh Hân ThanhA
4 1 Toán Ninh Văn Ái Văn Hòa.A Toán Hòa.B Anh Dũng CN Chung Tin TháoA Toán Đông Hóa Hà.A Sinh Long TD Hưng.A Toán Loan MT Châm Hoan, Tú, Lan,Hiệp,Phương
Hân, Thanh A, .
2 CN Chung Văn Ái Văn Hòa.A Sinh Long Tin ThảoA Sử Thanh.B Anh Dũng Hóa Hà.A Toán Đông Nhạc Thạch Văn Hà.B MT Châm TD Hưng.A
3 GDCD Thanh.B Toán Ninh Nhạc Thạch TD Hưng.A Toán Tuyết Anh Dũng CN Chung Sinh Long MT Châm Địa Hạnh Văn Hà.B V.Lý Hưng.B Văn Hương
4 Nhạc Thạch Tuyết Toán Ninh GDCD Hòa.A Văn ThanhB Toán HòaB Địa CN Chung TC 1 ThảoA Anh Dũng Hóa Hà.A Sử Hà B V.Lý Hưng.B
5 Tuyết GDCD Thanh.B Sinh Hà.A CN HòaB CN Hưng.B GDCD HưngA Sinh Long MT Châm TC 1 ThảoA Sinh
5 1 MT Châm CN Chung Tin ThảoA V.Lý Hưng.B Địa Anh Dũng Toán Tuyết Toán Đông Sinh Long Văn Hương Anh Hân Văn HàB Toán Loan Lan trực
2 Toán Ninh Sinh HàA GDCD Hoan Địa Hạnh Anh Dũng Toán Hòa.B V.Lý Hưng.B Sinh Long TD Văn Hương Văn Hà.B Anh Hân TC 1 ThảoA
3 Anh Hân TD Toán Ninh Tin ThảoA Sinh Long Địa Nhạc Thạch MT Châm Hóa Hà.A Toán Hiệp GDCD Hòa.A Địa Hạnh Anh Dũng
4 Sử Ái Toán Ninh Anh Hân Toán Hòa.B MT Châm Văn Phương Sử ThanhB TD Địa Hạnh Hóa Hà.A Toán Thanh.A TD HưngA GDCD HòaA
5 NGLL Ái NGLL Ninh NGLL Hòa.A NGLL Hòa.B NGLL Tuyết NGLL NGLL Phương NGLL Hoan NGLL Đông NGLL Hương NGLL Thanh.A NGLL Hà.B NGLL Loan
6 1 TD CN Chung Toán Ninh Địa Hạnh TD Hưng.A Sử Thanh B Văn Phương Hóa Hà.A Văn Hoan Toán Hiệp Sinh GDCD Hòa.A Toán loan Hà B, Hòa B, Thảo B, Châm,Hương,Thanh A
Đông, Long, Thảo A, Hưng B
2 Toán Ninh Nhạc Thạch TD Anh Dũng Toán Tuyết Địa Văn Phương Địa Hạnh Văn Hoan CN Chung Anh Hân Toán Loan Sử Lan
3 Tin Hiệp Sử Ái Sinh Hà.A Văn Phương Anh Dũng CN Chung Sử Thanh.B Anh Hân Nhạc Thạch TD Địa Hạnh Sinh TD Hưng.A
4 Anh Hân Tin Hiệp Sử Ái TD Hưng.A Sử Thanh B TD Toán Tuyết GDCD Hoan Địa Hạnh Anh Dũng Toán Thanh.A Hóa Hà.A Sinh
5 Sử Thanh.B SH Tuyết SH Anh Dũng Sử Lan Anh Hân Hóa Hà.A
7 1 Tin Hiệp Anh Hân Toán Ninh Văn Phương Sinh Long Toán Hòa.B Tin ThảoA TD Toán Đông Sử Lan TC 2 Thanh.A Hóa Hà.A Toán Loan Tuyết, Tư, Dũng, Chung, Thanh B, Hưng A, Yến, Hạnh
2 Văn Ái TD Anh Hân Văn Phương V.Lý Hưng.B MT Châm Sinh Long Toán Đông Sử Lan Toán Hiệp Toán Thanh.A Toán Loan Văn Hương
3 Văn Ái Toán Ninh CN Đông Sinh Long Nhạc Thạch TD MT Châm Anh Hân Văn Hoan TC 1 ThảoA Hóa Hà.A TC 2 Thanh.A Văn Hương
4 Toán Ninh Văn Ái MT Châm Nhạc Thạch GDCD Hòa A Tin ThảoA TD Sử Lan Anh Hân Sinh Long V.Lý Hưng B Văn Hà.B TC2 Thanh.A
5 SH Ái SH Ninh SH Hòa.A SH Hòa.B Tin ThảoA Nhạc Thạch SH Phương SH Hoan SH Đông SH Hương SH Thanh.A SH Hà.B SH Loan
Hướng nghiệp 9a dạy T5/Tuần 1/tháng, 9B dạy T5/tuần3/tháng, 9C dạy chiều T6/tuần 4/tháng.
Đ/C Hưng B dạy tự chọn vào buổi chiều thứ 3 hàng tuần.
Tác giả: VŨ THỊ PHƯƠNG THẢO