Ngày 28/02, quà của CĐ đã vận chuyển từ mỹ về VH. BGH, tổ vp đã thay mặt BCHCĐ tặng quà cho CB y tế trường THCS Vân Hán