Ngày 24/2\2022 BGH+CBYT đại diện cho các trường trên địa bàn xã đã tặng hoa động viên các chiến sĩ áo trắng trên mặt trận PC Covid 19