Ngày 14/4/2022 trường THCS Vân Hán đồng phối hợp tham gia ĐHTDTT xã Văn Hán lần thư 6. Dưới đây là một số hình ảnh ngày hội: