Kiểm tra công tác phổ cập xóa mũ chữ năm  2020 tại xã Văn Hán.