Giao lưu thể thao cụm công đoàn số 4 hưởng ứng tháng công nhân năm 2022. Đưới đây là một số hình ảnh