Tổ Hành chính - Kế toán

 • Lê Thúy Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ y tế
  • Điện thoại:
   02803702469
  • Email:
   lemaivh81@gmail.com Phụ trách y tế trường học kiêm tổ trưởng tổ hành chính
 • Trần Lê Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán nhà trường
  • Điện thoại:
   02803.702.469
  • Email:
   giangthcsvh@gmail.com Kế toán trường học
 • Vi Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ thiết bị
  • Điện thoại:
   02803702469
  • Email:
   vihienvanhan@gmail.com Quản ly phòng thiết bị và thư viện nhà trường